วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์
หน้าแรก     ผู้จัดทำ    เจ้าหน้าที่
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)***

  วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์  

  จุดประสงค์รายวิชา

   1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์กายภาพ
    2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพที่สัมพันธ์กับ
        ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน
    3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้น  มาตรฐานรายวิชา

   1. วิเคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
    2. เลือกประกอบอาชีพตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพ
    3. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชุมชน  คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐสาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้อนฐานทางเศรษฐกิจของไทย
up
พัฒนาโดย นางสาวศศิธร แสงกล่ำ สคธ.2/1 เลขที่ 27